Jak hledáme a rozvíjíme silné stránky vašich dětí?

HOWARD GARDNER – TEORIE MNOHOČETNÉ INTELIGENCE

Pojďte s námi hledat nadání a talent Vašeho dítěte…

Jistě by se dalo říci o každém z nás, že bychom si přáli v něčem vynikat, něco umět lépe než ostatní či prostě jen najít to, co nám opravdu jde, a zažít v životě také trochu úspěchu. Několikanásobně více to zcela jistě platí pro každého rodiče. Přemýšlíme o tom, na co má to mé dítě vlohy a přejeme jim budoucnost, co nejvíce zaplněnou štěstím, spokojeností a úspěchem. A tak hledáme to­ něco, co jim půjde a v čem je můžeme podpořit.

„Uplatňování mimořádného nadání je v životě tím největším potěšením.“

—  Mark Twain

Často je pozorováno rodiči nebo pedagogy, že dítě vyniká v nějaké konkrétní oblasti, zatímco v jiné velkou pozornost nevzbuzuje, naopak je průměrné a v některých případech i podprůměrné. Málokdy se totiž stává, že bychom rovnoměrně vynikali, měli zájem o všechna témata a byli „chytří“ tak nějak na všechno. Stejně tak nikdo není „hloupý či nešikovný“ ve všem. Každý máme svou silnou stránku a hledání talentu jednotlivých dětí je velkým úkolem rodičů i pedagogů.

Teorie mnohočetné inteligence a IQ

Tématem lidské inteligence se zabýval oceňovaný americký vývojový psycholog Howard Gardner, profesor na Harvardově univerzitě, známý především svou teorií mnohočetné inteligence (Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences,1983). Gardner neuznával tradiční IQ testy, a to z toho důvodu, že se zaměřují na posouzení matematicko-logických dovedností, ale spektrum schopností a dovedností člověka je mnohem širší. Tradiční testy IQ tak některé důležité oblasti inteligence nedokážou odhalit.

Druhy inteligence

Gardner rozlišuje až devět druhů inteligence – verbální, logicko-matematickou, vizuálně-prostorovou, pohybovou, hudební, interpersonální, intrapersonální a přírodní.

1.     Verbálně-jazyková inteligence – týká se vyjadřovacích a komunikačních schopností. Sémantika (porozumění významu slov), fonologie (zvuky, porozumění sluchového vnímání), syntax (pravidla pro řazení slov do vět, tvorba vět a souvětí) a hlavně praktické použití jazyka v různých způsobech komunikace, také dovednost učení cizích jazyků.

2.     Logicko-matematická inteligence – týká se schopnosti řešení myšlenkových i praktických problémů logických, použití matematických i empirických postupů, práce s abstraktními symboly, čísly a znaky, početní představy

3.     Tělesně-pohybová inteligence – týká se schopnosti dokonale ovládat své tělo za přesně určeným cílem. Patří sem jak schopnost jemné manipulace s předměty (nezbytná vlastnost chirurgů), tak schopnost provádět vysoce koordinované pohyby celého těla (typická pro tanečníky, atlety či některé typy řemeslníků).

4.     Vizuálně-prostorová inteligence  týká se schopnosti orientace v prostoru obecně. Vizuálně-prostorovou inteligenci dobře uplatníme jako řidiči, piloti, architekti, při konstrukcích všemožných staveb i v umělecky zaměřených činnostech. Nejdůležitějším smyslem pro vnímání prostoru je bezpochyby náš zrak.

5.     Hudební inteligence týká se schopnosti vnímání, rozlišování a interpretace hudebních podnětů. Tento typ inteligence se rozvíjí jako první – typicky v období raného dětství – a spočívá v porozumění melodii, rytmu a zabarvení zvuku, ale i ve schopnosti porozumět emocionálním aspektům hudby a zvuků.

6.     Interpersonální inteligence, také označovaná jako sociální inteligence se týká schopnosti vnímat a rozlišovat projevy jiných lidí, vnímat jejich záměry a touhy a vhodně na ně reagovat.

7.     Intrapersonální inteligence (emoční inteligence)týká se schopnosti jedince vhodně přistupovat ke svým vlastním emocím, porozumět sám sobě a podle toho jednat.

8.     Přírodní inteligence (definována později, 1998) - týká se schopnosti správně chápat souvislosti v živé i neživé přírodě, péči o naše zdraví a vlivy člověka na životní prostředí.

9.     Existenciální inteligence (1998) schopnost zabývat se filozofickými a světonázorovými otázkami lidské existence např. smysl lidského života a smrti, význam svobody apod.

Z těchto všech informací je zřejmé, že druhy inteligence, které ovlivňují kvalitu našeho života jsou různorodé. Zatímco logicko-matematická a verbálně-jazyková inteligence jsou poměrně snadno měřitelné a významně se podílí na naší úspěšnosti během vzdělávacího procesu, hudební a tělesně-pohybová inteligence se už tak snadno změřit nedají, a přitom si na nich jistá část lidí vybuduje kariéru. Interpersonální a intrapersonální inteligence jsou prakticky neměřitelné, ale pro náš život zcela zásadní.

„Kreativita je hrající si inteligence.“

__ Albert Einstein

Rozmanitou a bohatou nabídkou činností, aktivit, akcí a pomůcek v naší MŠ podporujeme a rozvíjíme děti ve všech částech inteligence. Hledání jejich nadání a spokojenosti je naší každodenní radostí i chlebem.

„Inteligence plus charakter – to je cíl skutečného vzdělávání.“

__ Martin Luther King