ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘIPRAVENOST

28.9. 2021 | Autor: kolektiv MŠ

Desatero připraveného předškoláka

Praktická samostatnost

o   fyzický rozvoj

o   motorický rozvoj

o   pohybová koordinace

o   sebeobsluha

o   odolnost proti zátěži

Citová samostatnost

o   schopnost odpoutat se

o   emoční stabilita

o   schopnost kontrolovat a řídit své chování

o   umět odložit splnění svých přání

o   snášet a překonávat překážky, které se dítěti staví do cesty – frustrační tolerance

Sociální samostatnost

o   zvládat soužití s vrstevníky

o   schopnost uplatnit se ve skupině vrstevníků

o   schopnost komunikace a spolupráce s vrstevníky i dospělými

o   schopnost respektovat běžné normy chování a hodnotový systém

Sociální informovanost

o   orientace v prostředí a okolním světě i praktickém životě

o   rozlišování různých rolí a diferenciace chování, které je s nimi spojeno

Komunikační dovednost

o   výslovnost

o   gramatická správnost

o   slovní zásoba

o   bezproblémová komunikace

Rozvoj smyslového vnímání

o   zrakové vnímání

o   sluchové vnímání

Logické myšlenkové operace

o   porovnávání

o   třídění

o   řazení

o   číselné představy

o   řešení problémů

o   přechod od myšlení konkrétního, názorného k myšlení logickému

o   vnímání vztahů, zákonitostí, závislostí

o   realistické chápání světa

Lateralita, koordinace oko-ruka, držení tužky

o   lateralizace ruky, oka

o   motorická a senzomotorická koordinace

Záměrná pozornost, úmyslná paměť pro učení

o   kvalitní záměrná koncentrace pozornosti

o   vlastnosti pozornosti

·        intenzita výběrovost pozornosti na určité jevy v okolí

·        rozsah ukazuje jaký počet prvků je dítě schopno najednou přijmout

·        stálost je schopnost setrvat u určitého podnětu určitou dobu

Pracovní způsobilost, soustředěná pracovní činnost, záměrné učení

o   ochota namáhat se (volba náročnějšího úkolu), pochopení úkolu (potřeba vedení), pečlivost,  výdrž, pracovní tempo

o   autoregulace založená na vůli spojená s vědomím povinnosti

o   motivační hledisko

Další