Charakteristika třídy Měsíček

Třídní učitelky:

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová - speciální pedagog logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení

Bc. Alice Bauerová - speciální pedagog logopedie              

Alena Gnebusová - asistent pedagoga

Ve třídě Měsíček jsou vzdělávány děti s vadami řeči všech věkových kategorií. Třída je naplňována do počtu 10 dětí a obě učitelky jsou přítomny vzdělávání po celé dopoledne, což umožňuje poskytnout dětem maximum individuální pedagogické i speciálně pedagogické péče. Současně je ve třídě od rána přítomna asistentka pedagoga. Od 12:15 do 13:00 hod. je čas určený pro rozvoj předčtenářské gramotnosti a skupinovou či individuální logopedickou péči. Každé dítě má určenu některou z běžných tříd školy, do které odchází po 13. hodině na odpolední část pobytu v MŠ, což mu umožňuje kontakt s ostatními vrstevníky školy, jejichž jazykový rozvoj odpovídá věkové normě. Asistentka doprovází děti se zvýšenou potřebou podpory i na běžnou třídu k odpolednímu pobytu.

Prostory třídy jsou velmi útulné, i když poměrně malé. Pozitivním důsledkem nevelkých prostor je však rodinná atmosféra třídy, síla a hloubka vytvářených vzájemných vztahů a možnost individuálního vnímání každého z dětí učitelkami.

Denně je dětem poskytována individuální logopedická podpora.
Třída je systematicky vybavována pomůckami a hračkami vysoké didaktické hodnoty, což umožňuje nenásilným způsobem rozvíjet všechny psychické funkce dětí dle jejich individuálních možností a potřeb.

Logopedická intervence je zaměřena na rozvoj všech jazykových rovin, psychických funkcí dětí a gramotností:                                                                     

 • porozumění řeči,
 • správné výslovnosti hlásek a slov,
 • rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby,
 • gramatická správnost,
 • správná větná skladba,
 • stimulace mluvního apetitu a mluvní pohotovosti,
 • odstraňování komunikačních zábran, 
 • korekce neverbálních složek řeči,
 • zvládání standardních i nestandardních komunikačních situací,
 • porozumění slovnímu humoru, příslovím,
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, mimiky a oromotoriky,
 • rozvoj zrakové percepce,
 • rozvoj sluchové percepce, fonematického sluchu,
 • rozvoj předmatematické a matematické gramotnosti ,
 • rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti.

Logopedická péče je realizována formou:

 • společných logopedických chvilek,
 • individuální logopedické intervence,
 • využitím všech vhodných příležitostí v průběhu celého dne.

Aktuality ve třídě Měsíček: